Politika varstva osebnih podatkov

1. O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naročnikov,
uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih
podatkov s strani podjetja Helena Grmek s.p.; Sinja gorica 19, 1380 Cerknica (v nadaljevanju:
podjetje) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Hkrati ta politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje
informacije:

- Kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov.
- Namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, vključno s
- profiliranjem osebnih podatkov posameznikov.
- Posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države.
- Čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov.
- Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
- Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno se določila, ki se nanašajo na posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti
in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov


Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih
podatkov, je Helena Grmek s.p.; Sinja gorica 19, 1380 Cerknica.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov


Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni
strani (prijava na novičke Spi kot dojenček, ki so tako informativne kot zabavne narave – blogi in
zapisi na temo spanja dojenčka in spanja predšolskih otrok ter odraslih), namene neposrednega
trženja (brezplačne e knjige in vodiči, prestavitev novih produktov, prodaja spletnih produktov in
tečajev ter delavnic), promocija duševnega zdravja in spodbujanje veščin pozitivnega starševstva.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje obdeluje osebne
podatke posameznikov za naslednje namene:

- Email naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja email novičk, oglaševanje na Facebooku in Instagramu).

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva podjetje:

Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva Podjetje
ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti
kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o
Posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja
zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize podjetje. Kot
dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje uporabe podatkov o prometu se lahko uporabi tudi
brisanje določenih podatkov.

Posameznik lahko obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko podjetje Posameznike za namene izboljšave storitev in za
potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s produkti oziroma uporabniško izkušnjo kontaktira tudi
v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z
interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Skladno z zakonitim interesom lahko Podjetje obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in
sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj.
zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne
dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in
zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih
ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje
nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod,
napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih
sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnotičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma
odčitkov iz opreme) ter podatkov o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno
identifikacijo posameznika.

Podjetje ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma
agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in
podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo
pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje
plačilne sposobnosti Posameznikov.

Podjetje lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o
Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to
primerno, te podatke posreduje tudi nekaterim drugim osebam, npr. poslovnim partnerjem, policiji,
državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma
prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab hranijo.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na
primer nanaša na obveščanje o ponudbi, produktih in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene
posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se
izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova
vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih
sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma
spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri
čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se
nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje
posameznika, ki ga prejme podjetje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja
v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno
zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik
ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali
spremeni,

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki
niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Podjetje lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in
slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

- osebam, ki za podjetje izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer, priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov; osebam, ki za podjetje opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z
zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim
obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka
zastaranih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.
Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev,
prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko
obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v
vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje lahko rok za uresničevanje pravic
Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.
Če podjetje podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od
prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov ali po pošti
helena@spikotdojencek.si.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi
sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik,
na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno
od njegovih pravic, lahko podjetje zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za
potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali
pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje: zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva
administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa ,ali
zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča podjetje naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

- pravico do dostopa podatkov,
- pravico do popravka,
- pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
- pravico do omejitve obdelave,
- pravico do prenosljivosti podatkov,
- pravico do pravica do dostopa do podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se
v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in
dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

- nameni obdelave;
- vrste osebnih podatkov;
- uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
- kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
- obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
- pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu;
- kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave.

(i)

Na podlagi zahteve posameznika podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se
obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, lahko podjetje zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

(ii) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez
nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne
podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati: kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za
katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za
obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; kadar posameznik
ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo
nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega
trženja; kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU
ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske
družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more
dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje sprejme razumne ukrepe, vključno s
tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov
ali njihove kopije.

(iv) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo,
kadar: Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti
točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih
podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; podjetje osebnih podatkov ne
potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; je posameznik vložil ugovor v
zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi
posameznika, na katerega se nanašajo osebni

(v) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi
z njim, ki jih je posedovalo podjetje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni
podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

(vi) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim
posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na
zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. Podjetje preneha obdelovati
osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja,
ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene
takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor
neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne
privolitve.

(vii) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na
elektronski naslov helena@spikotdojencek.si ali po pošti na naslov, Helena Grmek s.p.; Sinja gorica
19, 1380 Cerknica.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo
neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim
krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov .Če je posameznik pri
podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni
podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih
podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri
podjetju v roku 15 dni. Podjetje mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

7. Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na spletni strani www.spikotdojecek.si in začne veljati z 30.11.2020.

PIŠKOTKI

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo o piškotkih je spremenjen Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št.
109/2012; na kratko ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013 in je prinesel nova pravila glede
uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij,
shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Pridobivanje osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani.

Uporabniški podatki

Če spletno stran uporabljate zgolj v informativne namene, torej če se ne registrirate ali nam ne
posredujete drugih informacij, pridobimo samo podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu
strežniku. Če si želite ogledati našo spletno stran, pridobimo naslednje podatke, ki jih potrebujemo s
tehničnega vidika, da vam našo spletno stran prikažemo in zagotovimo stabilnost in varnost (pravna
podlaga je črka f prvega stavka prvega odstavka 6. člena SUVP):

- naslov IP

- datum in ura povpraševanja

- vsebina zahteve (konkretna stran)

- status dostopa/statusna koda http

- vsakokrat prenesena količina podatkov

- spletna stran, s katere prihaja zahteva (referrer URL)

- brskalnik

- operacijski sistem in njegov vmesnik

- jezik in različica programske opreme brskalnika

- končna naprava

- ločljivost zaslona

- barvna globina zaslona

- podpora Flash

- podpora Javascript

Piškotki

Dodatno k zgoraj navedenim podatkom se pri vaši uporabi naše spletne strani na vaš računalnik
shranijo piškotki. Pri piškotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš trdi disk tako,
da so dodeljene brskalniku, ki ga uporabljate, in s pomočjo katerih na mesto, ki je piškotek poslalo (v
tem primeru k nam), pritekajo določene informacije. Piškotki ne morejo izvajati programov ali na vaš
računalnik prenesti virusov. Služijo temu, da naredijo spletno ponudbo v celoti bolj prijazno
uporabnikom in učinkovitejšo.

Ta spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in način delovanja bo pojasnjen v
nadaljevanju:

Začasni piškotki se samodejno zbrišejo, ko zaprete brskalnik. Sem sodijo zlasti sejni piškotki. Ti
shranijo tako imenovani sejni ID, s katerim se lahko različne poizvedbe vašega brskalnika pripišejo
skupni seji. Na ta način je lahko vaš računalnik ponovno prepoznan, ko se vrnete na našo spletno
stran. Sejni piškotki se zbrišejo, ko se odjavite ali zaprete brskalnik.

Trajni piškotki se samodejno zbrišejo po določenem času, ki se lahko odvisno od posameznega
piškotka razlikuje. Piškotke lahko v varnostnih nastavitvah vašega brskalnika kadarkoli zbrišete.
Nastavitve vašega brskalnika lahko konfigurirate skladno z vašimi željami in npr. zavrnete sprejem
piškotkov tretjih oseb ali vseh piškotkov. Opozarjamo vas, da morda ne boste mogli uporabljati vseh
funkcij te spletne strani.